Řád školní družiny

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Žáci mají právo:

 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.
 2. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 4. Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 5. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 6. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 7. Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

  2. Žáci  jsou povinni:

 1. Dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.    
 3. Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
 4. Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo.
 5. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou.
 6. Zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením.
 7. Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.
 8. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. 
 9. Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

  3. Žáci nesmějí:

 1. Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách.
 2. Nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.
 3. Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby
 4. Před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD.
 5. Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
 6. V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
 7. Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

  4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků  

 1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně.
 2. Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku.
 3. Majetek školní družiny chrání před poškozením.
 4. Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.
 5. V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

  II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 1. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 2. Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině a osoby, které mohou žáka ze školní družiny vyzvednout. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická dohoda o změně není možná.
 3. Pro vychovatelku je závazný odchod a osoby, které mohou žáka vyzvednout uvedené v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.
 4. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
 5. Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění na 250 Kč měsíčně.
 6. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitelka školy.
 7. S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
 8. Děti jsou předávány rodičům na osobní vyžádání. Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

  III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 1. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce žáky, kteří navštěvují školní družinu s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků.
 2. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.
 3. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků. 
 4. Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.
 5. Akce školní družiny mimo areál školy (muzea, divadla, vycházky) naleznete včas na nástěnce ŠD v chodbě školy. Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.
 6. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.
 7. Pitný režim pro děti ve školní družině je zajištěn.

   IV. Provoz a platba za školní družinu

 1. Příchod dětí do ranní družiny je možný v době  6.30 - 7.30 hodin.
 2. Školní družina se uzavírá v 17.30 hodin.
 3. Na zájmové kroužky v budově školy odcházejí žáci společně s vyučujícím, který kroužek vede. Ten je po skončení kroužku také přivádí zpět do ŠD.
 4. Poplatek za školní družinu je 250,- Kč za kalendářní měsíc.
 5. Platba se provádí na účet školy č. 030015-0006126309 kód banky 0800, nebo hotově v kanceláři školy ve dvou platbách za období:
  1. září – prosinec -   1 000,- Kč
  2. leden – červen – 1 500,- Kč
 6. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 Platnost od 1. 9. 2020

Sdílet