Školní družina

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o přeškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. ročníku.

Provoz školní družiny probíhá ráno od 6.30 hodin do 7.40 hodin a po skončení vyučování do 17.30 hodin.

Poplatek za využití školní družiny je stanoven ve výši 250,- Kč za měsíc. Žák je přijat do školní družiny, jestliže jeho zákonný zástupce vyplní přihlášku do školní družiny, odevzdá ji vedoucí vychovatelce a zaplatí poplatek za dané období.

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a po jeho skončení.

Pro své činnosti využívá školní družina dvě herny a dvě kmenové třídy, kde je dostatek prostoru pro různé aktivity. Dále mohou žáci využívat multimediální třídu, malou tělocvičnu, školní zahradu, školní hřiště a ostatní prostory školního areálu.

Školní družina je vybavena vhodným nábytkem, žáci mají k dispozici výtvarné potřeby, hračky, časopisy, knihy, sportovní náčinní. Místnosti jsou vybaveny koberci, které žáci využívají především pro klidové činnosti. Klademe důraz na estetickou stránku školní družiny, a k tomu účelu využíváme i nástěnky a dekorační sítě.

Cílem naší školní družiny je vytvořit u dětí dostatek návyků pro vhodné trávení volného času.


Oddělení školní družiny ve školním roce 2020/2021

1. oddělení 

 • žáci 1. třídy
 • herna v přízemí školy
 • vedoucí školní družiny - 1. třída

  Ivana Šafářová

  Přízemí vpravo

2. oddělení

 • žáci 2.třída
 • 2. třída ve 2. patře
 • vychovatelka - 2. třída

  Alena Maříková

  přízemí vlevo

3. oddělení

 • žáci 3. tř + 4. A 
 • herna v přízemí školy (u tělocvičny)

4. oddělení

 • žáci 4. B + 4. A 
 • třída 4. B ve 2. patře
 • školní klub - 5.-9. třída

  Mgr. Věra Janoušová

  2.patro

Sdílet