Historie školy

Vznik naší školy

Naší škole daly vznik dvě staré školy. Jedna pražská - škola Na Hrádku, druhá škola vyšehradská.

Škola vyšehradská

Připomíná se již z roku 1787 a děkuje za své založení činnému působení tehdejšího probošta vyšehradského F. Schulsteina. Od roku 1821 měla tato škola dvě třídy smíšené pro hochy a dívky. Do roku 1848 učilo se na ní pouze německy.Po česku vyučováno jen češtině a náboženství. Za několik let už dvě světnice k vyučování nestačily, pomýšlelo se na stavbu nové budovy. Proto založili zámožní občané vyšehradští s kapitulou fond. Zatím co střádali, rozhodla se otázka přiřčení patronátu obci, která měla uskutečnit stavbu nové školy. Nebyl to úkol lehký, neboť občané vyšehradští byli jen drobní řemeslníci. Ale později vyskytli se jim dobrodinci,kteří darovali materiál na stavbu, půjčovali povozy a poskytli peněžní výhody při splátkách. Nová školní budova byla vysvěcena 15. května 1868. Stojí doposud v tichém nádvoří vyšehradské radnice. Škola vyšehradská stále se rozšiřovala a budova nestačila.

Škola hrádecká

Asi do roku 1820 chodily děti z jižního cípu Nového Města do farní školy k sv. Vojtěchu. v letech 1820 -21 byla zřízena filiální škola umístěná v jedné z menších budov na druhém nádvoří u kostela Na Slovanech. Stav této budovy nebyl valný. Třídy byly malé, tmavé a vítr měl do nich volný přístup. Proto roku 1830 zakoupila obec pražská pro školu dům zvaný Na Hrádku - dnes nároží Benátské a Vyšehradské třídy proti botanické zahradě. Tam se škola z Emauz přestěhovala. Do školy Na Hrádku chodilo 791 dětí. Roku 1867 byla škola povýšena na hlavní a rozdělena na chlapeckou a dívčí. Najatý dům rozšířené škole nestačil.

Proto bylo rozhodnuto postavit pro obě školy novou budovu - nynější naší školu.

Naše škola byla vystavěna na pravém břehu potoka Botiče na místě bývalé zahrady děkanství kapituly vyšehradské. Budova byla dokončena  v červenci roku 1885. V září téhož roku byl sloučen obvod vyšehradský a hrádecký. Svěcení nové školní budovy se konalo 8. listopadu 1885.Škola se jmenovala Na Děkance. 

Sdílet