Řád školní jídelny

Vnitřní řád upravuje pravidla pobytu a stravování žáků a osob ve školní jídelně v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní stravování se řídí výživovými normami a poskytuje se za dotované ceny ( strávník platí pouze náklady na potraviny) žákům v době jejich pobytu ve škole (§ 119 školského zákona, v platném znění).

Přihlášení ke stravování  

 • přihlášku vyplňují vždy zákonní zástupci nového žáka a ta je platná po celou dobu školní docházky žáka

Výdej obědů

 • obědy jsou vydávány každý den od 11.40 do 14.00 hodin
 • výdej se provádí pomocí karty nebo čipu strávníka, které je možno zakoupit v kanceláři školní jídelny
 • pokud strávník kartu nebo čip nemá, požádá o náhradní doklad v kanceláři školní jídelny
 • karta nebo čip slouží i k objednávání obědů na terminálu, pokud ji strávník nemá, nemůže si objednat oběd č. 2
 • karta nebo čip je platná pro všechny roky stravování ve školní jídelně
 • při ztrátě nebo poškození karty nebo čipu si musí strávník koupit novou kartu nebo čip
 • karta nebo čip  jsou z hygienických důvodů nevratné
 • pokud má strávník alergii na nějakou potravinu a alegrgen se nachází v obou nabízených jídlech, může mu být po dohodě zákonného zástupce žáka s vedoucí školní jídelny nakombinován oběd z obou nabízených jídel , nebo si může donést vlastní stravu v plastové krabičce. V případě donesené stravy je strávník povinen hned při příchodu do školy přinést stravu do školní jídelny. Strava bude uložena do lednice a v době oběda bude žákovi ohřáta a vydána. Za tuto přinesenou stravu školní jídelna neručí.

Cena obědů

 • dle finančních limitů stanovených v příloze č. 2 Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování  se cena oběda od 1. 1. 2023 upravuje takto:

I. stupeň   ( 7 - 10 let)         26,- Kč za oběd → 37 Kč
II. stupeň (11 - 14 let)          28,- Kč za oběd → 39 Kč
III. stupeň (15 a více let)      29,- Kč za oběd → 40 Kč

 • v případě zvýšení ceny potravin bude zvýšena cena stravného
 • do věkových skupin jsou žáci zařazováni vždy na dobu celého školního roku, ve kterém dovrší příslušný věk (§5 vyhláška 107/2005 sb. příloha finanční normativ) Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího roku (§24 zákon 561/2004 sb.)

Placení stravného

 • obědy se platí na každý měsíc dopředu
 • lze je hradit převodem na účet školní jídelny č. 19 - 2827760277/0100, v platebním příkazu je nutno uvést jméno strávníka a slovo "stravné" 
 • nebo je možné hradit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny v době od 6.30 do 9.00 hodin a v době výdeje obědů (11.40 - 14.00 hodin)
 • pokud nemá strávník uhrazeno stravné, není možné mu oběd vydat

Odhlašování obědů

 • oběd je třeba odhlásit den předem nebo do 7.30 hodin v den odhlášení
 • obědy se odhlašují v kanceláři školní jídelny osobně, telefonicky 224 923 129 (možno využít i záznamník) nebo e-mailem
 • pokud první den absence žáka ve škole nestačí rodič oběd odhlásit, je možné si jej vyzvednout do přinesených nádob v době výdeje obědů

Výběr jídla

 • denně se vaří dvě jídla
 • všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni k odběru jídla č. 1
 • oběd č. 2 si musí strávník objednat alespoň den předem sám na terminálu v chodbě školní jídelny
 • oběd č. 2 se nevaří, pokud si jej objedná méně než 20 strávníků

Jídelníček

 • je vyvěšen v chodbě před školní jídelnou, ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy

Vstup do jídelny

 • do jídelny mohou vstupovat jen strávníci, kteří mají v ten den placený oběd

Ukončení stravování

 • při ukončení stravování ve školní jídelně jsou strávníci (jejich zákonní zástupci) povinni tuto skutečnost nahlásit v kanceláři školní jídelny
 • žáci 9. třídy jsou vyřazováni ze stravování po ukončení povinné školní docházky automaticky
 • strávníci (zákonní zástupci), kteří platí stravné převodem z účtu, si musí trvalé příkazy v peněžních ústavech zrušit sami, jídelna k tomu nemá oprávnění

Stravování dospělých

 • školní jídelna může zajišťovat stravování i pro dospělé strávníky a to za úplatu a postupuje podle aktuální vyhlášky o nákladech na závodní stravování
 • těmto strávníkům je poskytována stejná strava jako žákům, proto nemusí být stravování dospělých odděleno

Organizační pokyny při výdeji obědů

 • při příchodu do jídelny si strávníci (žáci) odloží tašky a svršky do vyčleněných prostor
 • přistoupí k výdejní lince, kde si vezmou tác a příbor a po přihlášení kartou nebo čipem obdrží oběd
 • po konzumaci odnesou tác s nádobím k okénku umývárny nádobí
 • v jídelně se strávníci chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
 • strávníci jsou povinni řídit se tímto vnitřním řádem, pokyny dozoru a vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařky
 • jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického charakteru hlásí strávníci neprodleně vedoucí školní jídelny nebo paní kuchařce
 • v případě nevolnosti nebo úrazu jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně

Způsob podání připomínek

 • jakékoliv náměty, připomínky, stížnosti nebo pochvaly ke stravování ve školní jídelně mohou zákonní zástupci žáků a ostatní dospělí zaznamenat zápisem do inspekční knihy nebo je osobně sdělit vedoucí školní jídelny

Součástí tohoto vnitřního řádu jsou i dokumenty: Provozní podmínky školní jídelny, Opatření k omezení pracovních rizik a dodržování hygieny a bezpečnosti práce zaměstnanců, Provozní hygiena a sanace prostředí a Organizace a řízení školní jídelny. Úplné znění vnitřního řádu je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Sdílet