Volby do školské rady

Ve středu 8.6.2022 proběhnou řádné volby do školské rady. V řádných volbách se budou volit tři zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků. Volby budou probíhat během třídních schůzek.

Seznam kandidátů (rodičů) v abecedním pořadí:

Milena Beránková (1. třída)
Josef Musch (2. třída a 5.A)
Alexandra Trefilová (1. třída)

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Přípravný výbor:
Mgr. Lenka Bernatová
Mgr. Gabriela Adamová
Tomáš Svoboda

Sdílet