Zápis do 1.třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 zápis do 1. tříd naší základní školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 5. dubna 2022 a 6. dubna 2022 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

V příštím školním roce budeme otevírat dvě 1. třídy.

 

 Potřebné doklady k zápisu

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce
u cizinců povolení k pobytu
 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2022/2023
 

1. Děti, které mají v době podání žádosti trvalý pobyt ve spádové oblasti Prahy 2 určené pro Základní školu, Praha 2, Botičská 8

Spádové oblasti Základní školy, Praha 2, Botičská 8:

Albertov
Na Výtoni
Apolinářská 
Plavecká
Botičská
Pod Slovany - lichá č. 3 - 9, sudá č. 2 - 16
Františka Lenocha
Podskalská - lichá č. 3 - 25, sudá č. 2 - 18
Hlavova 
Rašínovo nábřeží - sudá č. 28 - 50
Horská
Studničkova
Korčákova
Svobodova
Ke Karlovu - lichá č. 3 - 5, sudá č. 2 – 8
Trojická
Ladova 
Vinařického
Na Děkance
Votočkova 
Na Hrobci
Vyšehradská  - lichá č. l - 45, sudá č. 2 – 24
Na Slupi
 
 

2. Děti, které mají sourozence navštěvujícího Základní školu, Praha 2, Botičská 8

kritérium se týká uchazeče, který nemá místo trvalého pobytu v naší spádové oblasti Prahy 2 určené pro Základní školu, Praha 2, Botičská 8, ale jeho sourozenec se již vzdělává v naší základní škole
 

Kritéria pro přijetí se nesčítají. Postupujeme tak, že nejdříve vybíráme žáky podle prvního kritéria, ze zbylých zájemců vybíráme podle druhého kritéria, atd. V případě, že nebude možné přijmout všechny děti podle jednoho kritéria, rozhodne los - přítomni losování budou členové školské rady.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku.
Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let.

Není-li dítě po dovršení 6. roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. dubna 2022 písemně o odklad školní docházky. Žádost je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách (Dokumenty/Formuláře) a zároveň bude k dispozici u zápisu. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Sdílet