Přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady

Přípravný výbor vyzývá rodiče k podání návrhů na členy školské rady. Návrhy zasílejte mailem na adresu info@zsboticska.cz.

V řádných volbách se budou volit tři zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Volby se budou konat 8. června 2022.

Přípravný výbor:
Mgr. Lenka Bernatová
Mgr. Gabriela Adamová
Tomáš Svoboda

Sdílet