Vzhledem k rozsáhlosti této kroniky rozdělíme střípky z ní na několik částí. Tato první dokumentuje školní roky 1940 - 1945, tedy období druhé světové války.

Školní rok 1940/41                                                                            

 • Na základě výnosu Městského školského výboru (dále MŠV) z 13. VIII. 1940 o zákazu přijímati židovské žáky od počátku šk. r.1940/41 na školy s českým jazykem vyučovacím , opustilo naší školu 12 dětí.
 • Dle vládního nařízení z 25. I.1940 zavedeno vyučování německého jazyku  jako předmětu nepovinnému.
 • Podle výnosu pres. Mšano ze dne 5. VIII. 1940 byla provedena německo-česká úprava nápisů, úředních razítek a tiskopisů.
 • Dle vládního nařízení z 26. XI. 1940, stává se německý jazyk povinným předmětem vyučovacím.
 • Podle oběžníku MŠV byly pro výzdobu ředitelen škol zakoupeny portréty Vůdce a státního presidenta.
 • Komise pro zřízení školního hřiště na nádvoří školy dopěla v červnu ke kladnému řešení. Zřízení hřiště mělo se provésti o prázdninách 1941. Tento termín byl odložen.
 • O prázdninách došel zákaz půjčování knih ruských autorů a nařízení o vyloučení spisů TGM.

Školní rok 1941/42

 • Od 1.IX.1941 byla změněna organizace školy. Název „škola měšťanská“ změněn na „škola hlavní“. Byla to škola výběrová a měla 4 ročníky. Vedle ní byla „škola obecná“.
 • Zřízeny byly kursy německého jazyka pro učitelstvo.
 • Vánoční prázdniny začaly 19.XII.1941, byly pro nedostatek paliva prodlužovány. Konec 1. poletí  byl odsunut až na 28. II. 1942. Žáci si chodili 1x týdně pro úkoly. Vyučování bylo zahájeno až 9. III. 1942.
 • Chudá mládež dostává školní potřeby zdarma ze školních prostředků, jinak poskytuje pomoc „Péče o mládež“ a „Rodičovské sdružení“.
 • Oslava narozenin Vůdce vykonána 20. IV. 1942 podle předpisu, opis zaslán MŠV 21. IV. 1942.
 • 8. IV. 1942 byla zabrána část školní budovy strážním oddílem vládního vojska.
 • 27. V. 1942 byl spáchán atentát na Zastupujícího říšského protektora Reiharda Heydricha.
 • Úzký film poprvé u nás doplňuje výuku zásluhou předsedy Rodičovského sdružení p. redaktora J.Nepraše.

Školní rok 1942/43

 • Byl zakoupen pro ředitelnu psací stroj za 2 797,-K. Rodičovské sdružení přispělo 1 500,-K.
 • Pan  V.J.Liška z Vyšehradu daroval škole krásnou vycpanou lišku.
 • MŠV zakoupil škole ruční tkalcovský stav.
 • Škole byly poukázány dotace na školní zahradu K 50,-,na ruční práce K 48,-,na potřeby pro nemajetné žactvo K 240,-.
 • Výměrky: na drobné opravy K 324,-, na školní výlety K 220,-,  na inkoust 280,-.
 • Zdravotní poměry v dubnu a květnu byly celkem uspokojivé. Některé třídy ale byly postiženy hromadným onemocněním z nachlazení natolik, že scházela třetina až polovina žactva. Přechodně byly tyto třídy uzavřeny a desinfikovány.

Školní rok 1943/44

 • Velkou měrou se škola věnovala sběru textilií, odpadových hmot a léčivých bylin (za rok 1943 to činilo 129,88 kg suchých bylin). Sběrnou  místností  se stala tělocvična. Vyučování tělocviku bylo tím omezeno na učebny.
 • 17. I. 1944 se konala mimořádná porada učitelského sboru, obírající se hlavně klasifikací žactva podle nové stupnice známek se šesti stupni.
 • Od 3. III. 1944 je na naší škole zavedeno stravování chudé školní mládeže. Celkem se stravuje denně 140 dětí.
 • 15. III. 1944 se konala podle předpisu oslava 5. výročí zřízení Protektorátu.
 • Tělocvična naše je velmi zatížena. Kromě  tří škol cvičí v ní Klub českých turistů, Česká grafická unie a SK Nusle. Nářadí tím velmi trpí.
 • Podle oběžníku školské úřadovny hl. m. Prahy z 1. VI. 1944 bude zeměpisné vyučování do konce školního roku věnováno pouze zeměpisu Říše.

Školní rok 1944/45

 • Školní rok  začal  5. IX. 1944. Nařízením o totálním nasazení bylo postiženo učitelstvo hlavní školy. Ze čtyř učitelů byli povoláni tři. S výukou vypomáhali vyučující z chlapecké školy a další učitelky z jiných škol.
 • Žákyně hlavní školy Eva Zadinová utrpěla úraz. Zlomila si nohu při opouštění školní budovy za leteckého nebezpečí.
 • Škola dostávala různé peněžní i věcné dary, které rozdělovala mezi žáky z velmi chudých rodin. Rodičovské sdružení uspořádalo vánoční nadílku směrovanou opět těm nejchudším dětem.
 • Dne 14. II. 1945 – na popeleční středu a na květnou neděli 25. III. ,prožila Praha těžké nálety bombardovacích letadel. Naše škola, její žactvo a jejich rodiny postihl zvláště první nálet dne 14. února. Postihl krutě Karlovo náměstí, Emauzy, přilehlé ulice, spadající do školního obvodu. Někteří žáci byli zraněni, jiní utrpěli ztrátu, nebo zranění člena rodiny. Mnohé rodiny žáků měly zničený, či valně poškozený byt. Učitelský sbor uspořádal ihned mezi žactvem  podpůrnou  akci pro postižené rodiny. Peněžitá sbírka vynesla K  10 165,-.  Věcné dary obsahovaly části oděvů, prádlo, mouku, med, kompoty, sušenky a potravinové lístky.
 • Po náletu mnozí rodičové odvezli děti na venkov k příbuzným a známým. Děti, pokud zůstaly v Praze, docházely pravidelně dvakrát týdně do školy pro úkoly.
 • Počátek května 1945 přináší rozhodnutí. 5. květen spatřuje Prahu v bojovém ruchu. Československé prapory a vlajky se zapestřily ulicemi, v nichž v několika hodinách vyrostly barikády podle rozkazů Národní rady, udílených rozhlasem. Revoluční plamen zachvátil Prahu.  Povstala proti německým okupantům, kteří ji před svým pádem chtěli zničit.
 • Konečně !!   9. května se objevily první ruské tanky v pražských ulicích. Svoboda – po dlouhé, strašné době poroby opět  svoboda !
 • V naší školní budově bylo za války zabráno jen několik místností, nyní však bylo jí použito pro přechodné ubytování repatriantů. Zatím co jiné školy zahajovaly vyučování, museli jsme u nás ještě zahálet. Dvě třídy naší obecné školy se ubytovaly na Vyšehradě na cvičišti DTJ, jedna třída obecné školy v zahradě ministerstva spravedlnosti. V době nepříznivého počasí byla tato třída v soukromém bytě pana Ing.Weinfurtra. Ostatní třídy našly útulek v nuselské škole Na paloučku.
 • Od června 1945 bylo na měšťanské škole zavedeno vyučování ruskému jazyku.

Připravila L. Víšková