Ve školní kronice z roku 1940 je podrobný zápis  o vzniku naší základní školy, která se původně nazývala škola Na Děkance a byla slavnostně vysvěcena 8. listopadu 1885.

Zápis z kroniky:

Naší škole daly vznik dvě staré školy. Jedna pražská - škola Na Hrádku, druhá Vyšehradská. Škola vyšehradská připomíná se již roku 1787 a děkuje svému založení činnému působení tehdejšího probošta vyšehradského Fr. Schuesteina. Vyšehrad tenkráte zván král. horním městem a patřil do kraje kouřimského. Teprve r. 1850 vtělen do kraje pražského jako samostatné město.

Od r. 1821 - 52 měla tato vyšehradská škola dvě třídy smíšené pro hochy a dívky. Do r. 1848 učilo se na ní pouze německy. Po česku vyučováno jen češtině a náboženství. Od r. 1859 - 69 vyučována mládež sice ve 3 odd., ale učilo se ve dvou světnicích - v domě č. 51 - je to bývalý chudobinec vyšehradský u sv. Vojtěcha. Ale za několik let již nestačily, pomýšlelo se na stavbu nové školní budovy. Proto založili zámožnější občané vyšehradští s kapitulou fond. Zatímco střádáno, rozhodla se otázka patrona a 8. prosince 1866 přiřčen patronát obci.

Nyní obec měla uskutečniti stavbu nové školní budovy. Nebyl to úkol lehký, neboť občané vyšehradští byli jen drobní řemeslníci. Ale později vyskytli se i jim dobrodinci, kteří darovali materiál na stavbu, půjčovali povozy a poskytli peněžní výhody při splátkách. Nová školní budova vysvěcena 15. května r. 1868. Stojí dosud v tichém nádvoří vyšehradské radnice. R. 1879 rozšířena trojtřídní škola na čtyřtřídní a roku 1882 je škola vyšehradská pětitřídní - smíšená.  Téhož roku žádali občané vyšehradští za připojení ku Praze. Žádosti vyhověno bylo 4. listopadu r. 1883. Škola vyšehradská se stále rozšiřovala a budova nestačila. Také blízká škola hrádecká na Novém Městě byla malá a ve velmi chatrném stavu. Proto rozhodnuto - vystavěti pro obě školy novou budovu - nynější naší školu.

Škola hrádecká. Asi do roku 1820 chodily děti z jižního cípu Nového Města do farní školy k sv. Vojtěchu. V letech 1820 – 21 zřízena filiální škola, která umístěna v jedné z menších budov na druhém nádvoří u kostela na Slovanech. Stav této školní budovy nebyl valný. Třídy malé, tmavé a vítr měl do nich volný vstup. Proto r. 1830 zakoupila obec pražská pro školu dům zvaný „Na Hrádku“ – dnes nároží Benátské a Vyšehradské třídy proti botanické zahradě. Tam se škola z Emauz přestěhovala a říkali jí – „Na Hrádku“. Do školy hrádecké chodilo 791 dítě. Roku 1867 povýšena škola na hlavní a dělena na chlapeckou a dívčí. Najatý dům „Na Hrádku“ škole rozšířené nestačil. Nové třídy umístěny v protějším domě číslo 1376 proti trojické faře.  Říká se mu „stará lékárna“ – Tam byla r. 1874 umístěna 5. třída dívčí, 5. tř. chlapecká zřízena až roku 1879.

Rozvoji školy budova nestačila a úmysl obce pražské vystavěti novou školní budovu, uvítán radostně oběma školami.

Naše škola vystavěna na pravém břehu potoka Botiče na místě bývalé zahrady děkanství kapituly vyšehradské.  Budova dohotovena koncem měsíce července r. 1885. V září téhož roku sloučen obvod vyšehradský a hrádecký v jeden. Samostatná škola dívčí i samostatná škola chlapecká umístěny v nové budově tak jako nyní. Obě školy jsou šestitřídní. Svěcení nové školní budovy konalo se 8. listopadu 1885. Škola se jmenovala „Na Děkance“. Slavnostní báseň k této příležitosti složila tehdy mladá učitelka letošního roku zemřelá spisovatelka Růžena Jesenská.

Klidný vývoj školy přerušen byl r. 1889 velkou chřipkovou epidemií, která zkosila mnohý a nadějný život. Následujícího roku byla Praha i celá země stižena hroznou živelní pohromou. Voda z řečiště Vltavy vystoupila a zaplavila podskalské ulice do výše téměř 1/2m. Po celý měsíc září nebylo vyučováno. Škola poskytla útulku vystěhovalým rodinám ze zaplavených domů. V roce 1891 rozšířen obvod školní o nově vystavěnou ulici Neklanovu. Počátkem roku 1900 – 1901 vyhověno tužbám občanů vyšehradských a zřízena dívčí škola nazvaná „Na Hrádku“, a postavena pod společnou správu s částí obec. školy. Druhá polovina obecné školy dívčí přestěhovala se do nové školní budovy na Vyšehradě ve Vratislavově ulici.