Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o přeškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. ročníku.

Provoz školní družiny probíhá ráno od 6.30 hodin do 7.40 hodin a po skončení vyučování do 17.30 hodin.

Poplatek za využití školní družiny je stanoven ve výši 200,- Kč za měsíc. Žák je přijat do školní družiny, jestliže jeho zákonný zástupce vyplní přihlášku do školní družiny, odevzdá ji vedoucí vychovatelce a zaplatí poplatek za daný měsíc.

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a po jeho skončení.

Pro své činnosti využívá školní družina tři herny a jednu kmenovou třídu, kde je dostatek prostoru pro různé aktivity. Dále mohou žáci využívat multimediální třídu, malou tělocvičnu, školní zahradu, školní hřiště a ostatní prostory školního areálu.

Školní družina je vybavena vhodným nábytkem, žáci mají k dispozici výtvarné potřeby, hračky, časopisy, knihy, sportovní náčinní. Místnosti jsou vybaveny koberci, které žáci využívají především pro klidové činnosti. Klademe důraz na estetickou stránku školní družiny, a k tomu účelu využíváme i nástěnky a dekorační sítě.

Cílem naší školní družiny je vytvořit u dětí dostatek návyků pro vhodné trávení volného času.


 

Oddělení školní družiny ve školním roce 2017/2018

1. oddělení 

 • vede vedoucí vychovatelka Ivana Šafářová
 • žáci 1. B
 • herna v přízemí školy

2. oddělení

 • vede třídní učitelka Mgr. Ivana Fontánová
 • žáci 1. A
 • třída 1. A, ve 2. patře

3. oddělení

 • vede paní vychovatelka Veronika Jaklová
 • žáci 2. A a 2. B (chlapci)
 • třída 2. A v 1. patře

4. oddělení

 • vede třídní učitelka Mgr. Věra Janoušová
 • žáci 3. třídy
 • třída 3. ve 2. patře

5. oddělení

 • vede vychovatelka Michela Smažáková DiS.
 • žáci 4. A
 • třída 4. A v 1. patře

6. oddělení

 • vede vychovatelka Veronika Ramsová
 • žáci 4. B, 2. B (dívky)
 • třída 4. B ve 2. patře