Níže se podívejte na zadání učiva pod dobu mimořádného opatření.

Český jazyk

(Potřebujeme učebnici Český jazyk 5 od nakladatelství Alter a Pracovní sešit Český jazyk 5 od nakladatelství Nová škola – DUHA.)

Tento týden se budeme věnovat novému tématu – přímé řeči. Práci zkontroluji až ve školních lavicích, proto mi ji prosím tento týden neposílejte. Příští týden budeme již látku procvičovat také formou pracovních listů, u kterých Vás již požádám o odeslání. Děkuji.

Přímá řeč

Přímá řeč slouží k přesnému záznamu toho, co někdo řekl.

Věty, které uvádějí, kdo řeč pronesl, nazýváme věty uvozovací.

Existují tři typy zápisu přímé řeči:

 • První je věta uvozovací, za ní dvojtečka, následují uvozovky dole, přímá řeč, interpunkční znaménko (tečka, otazník, vykřičník) a uvozovky nahoře.

Tomáš řekl: „Potřebuji na záchod.“

Tomáš se zeptal: „Potřebuješ na záchod?“

Tomáš vykřikl: „Potřebuješ na záchod!“

 

 • První je přímá řeč. Začíná uvozovkami dole, následuje přímá řeč, interpunkční znaménko (čárka, otazník, vykřičník), uvozovky nahoře a věta uvozovací, která začíná malým písmenem.

 

„Potřebuji na záchod,“ řekl Tomáš.

„Potřebuješ na záchod?“ zeptal se Tomáš.

„Potřebuješ na záchod!“ vykřikl Tomáš.

 

 • Přímá řeč může být také rozdělena uvozovací větou. V tom případě jsou vždy na začátku uvozovky dole, následuje interpunkční znaménko a uvozovky nahoře, uvozovací věta, za uvozovací větou je čárka, uvozovky dole, druhá část přímě řeči, interpunkční znaménko a uvozovky nahoře.

 

„Potřebuji na záchod,“ řekl Tomáš, „rychle!“

„Potřebuji na záchod!“ vykřikl Tomáš, „to nemohu stihnout.“

„Potřebuješ na záchod?“ zeptal se Tomáš, „to bys měl raději jít.“

Pamatuj:

 • Uvozovky na začátku píšeme dole, na konci je píšeme nahoře.
 • Pokud spojení vět nezačíná větou uvozovací, má věta uvozovací na začátku vždy malé písmeno.
 • Interpunkční znaménko (čárka, vykřičník, otazník) je vždy před uvozovkami nahoře.
 • Pokud vkládáme uvozovací větu mezi přímou řeč, píšeme za ni čárku.

Zadání

 • Napiš do školního sešitu ke každému typu zápisu přímé řeči 3 vlastní vymyšlené věty. Dávej pozor na správný zápis!
 • Napiš do školního sešitu: uč. s. 157/cv. 2.
 • Přepiš do školního sešitu a doplň rozdělovací znaménka: uč. s. 157/cv. 3.
 • Přečti si růžovou tabulku v učebnici na 157.
 • Převeď do přímé řeči s uvozovacími větami a napiš do školního sešitu: uč. s. 157/cv. 4.
 • Napiš do školního sešitu: uč. s. 159/cv. 10.
 • Pracuj v pracovním sešitu: PS s. 72/ cv. 1, 2.

Literární výchova

Hlavní a vedlejší postavy

 • Napiš do školního sešitu odpovědi na otázky.

1. Která postava je/které postavy jsou v knize Harry Potter a Kámen mudrců hlavní?

2. Jmenuj tři postavy, které jsou v této knize vedlejší.

3. O který typ postavy se jedná podle popisu? Hlavní/vedlejší?

O postavě nevíme všechno, nevíme o všem, co dělá, nevíme, jak se při tom cítí. Svým vystupováním v ději pomáhá dotvářet hlavní příběh, někdy jen pro pobavení, jindy může mít na příběh vliv.

4. Napiš 3 vlastnosti, které má podle Tebe hlavní postava knihy Harry Potter a Kámen mudrců.

5. Kdybys psal/a knihu, jaké tři vlastnosti by musela mít Tvá hlavní postava?

Matematika

(Potřebujeme učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ 2. a 3. díl od nakladatelství Alter a Pracovní sešit Hravá matematika 5 1. díl od nakladatelství TAKTIK.)

Tento týden pracují žáci do pracovních a školních sešitů, procvičují téma práce s tabulkami, grafy a jízdními řády. Prosím, tento týden mi práci neposílejte. V pracovních listech příštího týdne budeme toto téma také procvičovat. Děkuji.

Jednoduché tabulky a diagramy, jízdní řády

Zadání

 • Napiš světadíly za sebou do školního sešitu podle: uč. 2. díl s. 29/2., 3.
 • Napiš do školního sešitu a vypočítej: uč. 2. díl s. 29/4., 5.
 • Pro zájemce (dobrovolné): Napiš do školního sešitu: uč. 2. díl s. 29/7.
 • Napiš do školního sešitu: uč. 3. díl s. 10/1.
 • Napiš do školního sešitu a vypočítej: uč. 3. díl s. 10/2., 3., 5.
 • Pracuj v pracovním sešitu 1. díl (pokud ještě nemáš): PS s. 27/cv. 1, 2 a), b), 3, 4. PS s. 29/cv. 1, 3, 4.

Vlastivěda

Základní lidská práva

 • Přečti si, prohlédni si obrázky a přečti si k nim komentáře: uč. s. 6-8.
 • Z Listiny základních práv a svobod vyber a zapiš do sešitu 5: uč. s. 7.
 • Doplň ústně, o jaké právo se jedná:

1. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.

2. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

3. Trest smrti se nepřipouští.

4. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Diskriminace

 • Přečti si a do sešitu si zapiš, co to je diskriminace: uč. s. 9.
 • Doplň ústně, zda se jedná nebo nejedná o diskriminaci:

1. Muž má na stejném pracovním místě a při stejném pracovním výkonu vyšší plat než žena.

2. Žák jiné národnosti nebyl přijat na střední školu, protože neudělal přijímací zkoušky.

3. Člověku jiné rasy byl odebrán řidičský průkaz, protože byl přistižen při řízení v opilosti.

4. Člověk nebyl přijat do zaměstnání, přestože splňoval odborné požadavky, protože je mu více než 50 let.

5. Zdravotně postižené dítě nebylo přijato do jediné mateřské školy v místě bydliště, protože tam není bezbariérový přístup – navrhni řešení.

 

Přírodověda

(Potřebujeme učebnici Život na Zemi 5 od nakladatelství Alter)

Třídění organismů

 • Přečti si text: uč. s. 26-27.
 • Opiš si do školního sešitu obě dvě tabulky (úplně dole pod názvem Třídění rostlin, hub a živočichů): uč. s. 24.
 • Do prázdných políček v tabulkách ve školním sešitu doplň vždy alespoň jednoho zástupce (z hlavy, z učebnice, z atlasu, z internetu) – jehličnatý strom, jehličnatý keř, listnatý strom, listnatý keř, bylina, mech, přeslička, kapradina, lišejník, houba, savec, pták, plaz, obojživelník, ryba, motýl, blanokřídlý, brouk: uč. s. 24.
 • Odpověz do školního sešitu na následující otázky:
 1. Na které dvě skupiny dělíme živočichy?
 2. Patří kapradiny a přesličky do kvetoucích nebo nekvetoucích rostlin?
 3. Spadají houby pod rostliny?
 4. Na které dvě skupiny dělíme dřeviny?
 5. Vyjmenuj 5 skupin, na které dělíme obratlovce.
 6. Kam patří motýli?

 

Angličtina: 

Překlad a čtení si rozvrhněte, abyste každý den udělali kousek. Každý den si přeložte 3 větičky a přečtěte kousek textu. Překlad vychází z probrané látky a vyplněných cvičení v pracovním sešitě.

 
Překlad vět do AJ:
V pondělí jsem měl čokoládu a bonbóny.
Kolik Ti je let?
Co byla její práce?
Včera bylo pondělí.
Umí jíst Pepík brambory?
Ona uměla hrát na kytaru v 5 letech.
V Africe žijí sloni, lvi a krokodýli.
Ještěrka je zelená a umí rychle běhat.
My máme rádi hraní počítačových her.
Kolik stojí toto DVD?
Kde pracuje tvůj strýc?
Podívej se na papouška.
Můžete mi poradit, jak se dostanu do restaurace?
Ano, jděte rovně, pak zahněte vpravo a vedle knihovny je nová restaurace.
Minulý rok jsem měl psa.
Mohu si vzít nějaký hrneček?
Překlad vět do ČJ:
Q: How do all the oceans say hello to each other? A:They wave!  
Q: What did the zero say to the eight? A: Nice belt! 
Q:  What has four wheels and flies? A garbage truck! 
Q:  Why did the man run around his bed? Because he was trying to catch up on his sleep!  
Q:  Why did the math book look so sad? Because it had so many problems!  
Čtení (O chytré lišce):
There once lived a crow. One day he was very hungry. He had not been able to get any food the previous day. “If I do not get anything to eat I will starve to death," he thought.
As the crow was searching for food, his eyes fell on a piece of bread. He quickly swooped down, picked it up and flew off. Far away in a lonely place he sat on a tree to enjoy the bread.
Just then a hungry fox saw the crow sitting on the tree holding the bread in his mouth. “Yummy! That bread looks delicious. What I would give to get that piece of bread," the fox thought.
The fox decided to use all his cunning means to get the piece of bread from the mouth of the crow. He sat under the tree. The crow saw him and thought, “I guess this fox wants to eat my bread. I shall hold it carefully." And he held on to the bread even more tightly.
The clever fox spoke to the crow politely. He said, “Hello friend! How are you?" But the crow did not say anything.
“Crows are such lovely birds. And you are very charming too," said the fox, flattering the crow.
Then the fox said," I have heard that besides being beautiful you also have a sweet voice. Please sing a song for me."
By now the crow started to believe what the fox was saying. “The fox knows true beauty. I must be the most beautiful bird in this whole world. I will sing him a song," thought the crow.
As soon as the foolish crow opened his mouth to sing the bread fell from its beak and into the ground. The Clever fox, which had just been waiting for this very moment, caught the bread in his mouth and gulped it down his throat.
The crow had paid a heavy price for his foolishness.  
 
Pracovní sešit:
43/4 - přečíst a vytvořit pravdivé odpovědi
43/5 - vytvoření vět
44/1 - opakování, vytvoření minulého času sl. be, have, can

 

Odkaz na materiály k Vv:

https://www.uschovna.cz/zasilka/XYBG882UKC8G8U37-3HH/