Níže čtěte, co bude obsahovat čtvrtletní práce z českého jazyka - v pátek 8. 11. 2019

- Diktát

- Jazykový rozbor (počet vět v souvětí, graf souvětí, slovní druhy, větné členy, druhy přísudku, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen)

- mluvnické kategorie podstatných jmen

- mnohoznačná slova (metafora, metonymie), jednoznačná slova, homonyma

- rčení

- sousloví

- slova lichotivá, neutrální, hanlivá

- archaismy, historismy, neologismy

- slova nadřazená a podřazená