Český jazyk
Pondělí
Tento týden budeme procvičovat souvětí, větné vzorce a mluvnické kategorie.
Uč. 127/3 - písemně podle zadání a navíc - nad podstatná jména napište pád, číslo, rod a vzor.
Ústně pak 128/4.
 
Úterý
Dnes se zaměříme na spojovací výrazy v souvětí - nemusí to být vždy jen spojky.
Prostudujte a zapište jako poučku do sešitu růžový rámeček na s. 129.
Ke každému slovnímu druhu zapište příklad - vhodná slova najdete ve staré učebnici na s. 100.
Písemně s.128/5 - přesně podle zadání.
 
Matematika
Pondělí
Dnes začneme zlomky - 32/7 - pokuste se obrázky překreslit do sešitu - jen črtejte, nerýsujte.
Dále 32/8 - výpočet poloviny z daného množství.
Prostudujte řešení slovních úloh se zlomky - 33/9 a růžový rámeček.
 
Úterý
Budeme pokračovat v řešení slovních úloh na s. 33/10,11,12.
Nakonec ještě 33/15 - využívejte záměny pořadí činitelů a pište jen výsledky.
 
Anglický jazyk
Pondělí
Dnes začneme opakováním slovíček  U17. - U 20. 
Tento týden se pak budeme věnovat U 21 - povolání.
Nejprve si napíšeme nová slovíčka do slovníčku a postupně si je budeme osvojovat.
Do pátku bychom to měli zvládnout.
Zazpíváme si pěknou písničku o povoláních:
 
Český jazyk
Středa
Dnes budeme vymýšlet věty podle větných vzorců.
Na s.129/6 přiřazujte věty podle zadání - neopisujte je.
A teď přijde to obtížnější - vymyslete ke každému vzorci vlastní větu.
Barevně vyznačte spojovací výrazy, čárky mezi větami a podtrhněte všude slovesné tvary.
 
Čtvrtek
Dnešní téma bude psaní čárek ve větě jednoduché.
Nejprve nás čeká cvičení 130/8 - ústně podle zadání.
A nyní - ve větě jednoduché píšeme čárky tam, kde se vyskytuje oslovení a citoslovce.
Prostudujte cvič. 130/9 a 10.
Písemně pak 130/11.
 
 
Pátek
Dnes mám pro vás pracovní list, v němž byste pracovali podle výběru. Některá cvičení jsou obtížnější, některá jednodušší.
Písemně byste měli určitě vypracovat cvič. 69/26 - a).
Velmi důležitý je výběr správných spojek, které vyjadřují logickou návaznost vět.
 
Matematika
Středa
I dnes pokračujeme se zlomky - s.33/13 - zapisujte jen výsledky.
Překresli a zapiš zlomky s. 34/16.
Nakonec ještě vyřeš s. 34/17.
 
Čtvrtek
Dnes se budeme věnovat geometrii - s. 53/10, 12, 13 a 14.
Místo cvičení 11. zakresli do sešitu čtverec  a obdélník a vyznač všechny osy souměrnosti.
 
Anglický jazyk
Středa
Pokračujeme v tématu povolání - U 21, s. 56. Ve cvič. čtěte správně slova, výslovnost kontrolujte na Překladači.
Pak spojujte slova s obrázky v PS 56/1, 2.
V učebnici 56/2 - pište věty do sešitu.
Nezapomeňte si zazpívat písničku!
 
Pátek
V PS 56/3 začněte podobnými větami, které jste psali minule do sešitu.
Potom vypravujte o své rodině a jiných lidech podle uč. 57/3.
Písemně vypracujte PS 57/4.
Na závěr si zkuste na papír napsat slovíčka této lekce.
Můžete se také seznámit i s dalšími slovíčky označujícími povolání:
 
Vlastivěda
Středa
Pokračujeme křižáckými výpravami do Čech - s. 36 a bitvou u Domažlic - s. 38.
Pečlivě pročtěte a nejdůležitější údaje zapište.
Můžete se podívat na:
 
Pátek
Poslední z bitev je bitva u Lipan - s. 38-39.
Po vypracování výpisků byste měli dokázat vyprávět o celém tomto období podle osnovy na s. 39.
Poslechněte si slavný husitský chorál, který pomáhal husitům vítězit.
 
Přírodověda
Téma tohoto týdne - horniny a nerosty - s.38.
Ve škole pracujeme se vzorky hornin a nerostů, vy pracujte podle s. 38 - spíše jen pozorujte horniny a nerosty ve vašem okolí.
V 5. třídě toto téma ještě zopakujeme, budete mít pak možnost si tyto horniny a nerosty “osahat”.
Opět připomínám - využijte tento čas k četbě, pohybu venku a společným aktivitám v rodině.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plán učiva - 1. 6. - 5. 6.
Matematika
Pondělí
Dnes se budeme věnovat geometrii. Osovou souměrnost si můžete zopakovat na
a procvičit na
https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost
Pak se pusťte do výpočtů obvodů a obsahů na s. 53/15,16,17 a 18.
 
Úterý
Slovní úlohy se zlomky jsou na s. 34 ve cvič. 18 a 19. Opět pracujeme bez zadání.
Abychom nezapomněli písemné dělení, vypočítáme z 34/22 tři příklady.
 
Středa
Dnešní plán - pracujeme na s. 34 - cvičení 20 a 21, pozor, u cvič. 20. jsou vlastně tři otázky a u cvič. 21 můžete psát přímo do knihy gumovacím perem.
Zakončíme dnešek zbylými příklady z 34/22.
 
Čtvrtek
Pokračujeme cvičeními 35/23-27.
Zopakujte si ještě vzorce pro výpočet obvodu a obsahu, protože příští týden se budeme zabývat jednotkami obsahu.
 
Český jazyk
Pondělí
Tento týden věnujeme opakování toho, co jsme se letos naučili.
Dnes začneme koncovkami podstatných jmen.
V příloze je pracovní list č. 1 - označen 41.
Nezapomeň vždycky zdůvodnit - máme kouzelná slůvka - např. TEN.  VIDÍM   BEZ.
Určitě vás práce s listem bude bavit.
 
Úterý
V pracovním listu č. 2 - s. 6 zopakujeme větu jednoduchou a souvětí a druhy vět - oznamovací,
rozkazovací, tázací nebo přací.
Pečlivě si přečtěte zadání, ke každé větě jich je vlastně několik.
 
Středa
Dnešek věnujeme opět pracovnímu listu s. 69 - ústně zkuste spojit věty v souvětí ve cvič. 69/26b). Písemně pak 69/27.
Pokud se vám to podaří, nebude pro vás jistě problém s. 72/33 - ústně.
 
Čtvrtek
Na tomtéž listu jsou další cvičení - 72/34,35 a 36. U cv. 35 ty vzorce napište pod obrázky, u cv. 36. si všimněte,  jak nesprávně umístěná spojka změní úplně význam věty.
 
Pátek
Dnes zopakujeme shodu přísudku s podmětem na listu  č. 47 - pozor, nezapomeňte si nejprve zopakovat pravidla: Je - li podmět rodu ...
Dejte pozor hlavně na střední rod.
Příští týden se zaměříme na psaní obje- , vje -, obě-, vě- a slovní druhy.

Anglický jazyk
Pondělí
Dnes se opět budeme zabývat povoláními.
Začněte tím, že si zopakujete slovíčka této lekce.
Pak znovu přečtěte uč. 56/1,2.
V příloze je přepis poslechu cvič. 57/4. Několikrát si text přečtěte a pak ústně doplňte věty v tomto cvičení.
Máte-li tu možnost, doplňte slova ve cvičení 57/5.
 
Středa
Dnes se zaměříme na průběhový čas v U 22. Napište a naučte se nová slovíčka.
Potom přečtěte věty ve cvič. 58/1, všimněte si, jak jsou vytvořeny a zopakujte si tato pravidla v U17 a v zeleném rámečku.
V PS na s. 58 je cvičení 1. Zde doporučuji pro lepší procvičení psát související slova vedle sebe, nespojovat je jen. Takže vlastně opíšeme každé slovo.
 

 

Pátek

Pokračujeme v učebnici s. 59/3 a v PS 58/2,3.

Nejprve si texty několikrát přečtěte, až budete schopni vyplnit formuláře.

Snad si pamatujete písničku Are you sleeping (PS 59/ 5).

 
Vlastivěda
Středa
To, co jsme se naučili o husitském hnutí, si dnes zopakujeme v pracovním listu - v příloze.
Jak to vypadalo v našich zemích po husitských válkách,  se dozvíme v učebnici na straně 40.
Zpracujte tento text známým způsobem a zkuste ústně vyřešit problémovou úlohu.
 
Pátek
Než budeme pokračovat, zopakujeme si pojmy označené červenou hvězdičkou, které jsou vysvětlené ve slovníčku pojmů na s. 59.
Od strany 28 vyhledejte všechna tato slova a jejich význam si připomeňte.
Pak zpracujte s. 41 - 42 - učivo o osobě krále Jiřího z Poděbrad.
Vypište opět jen  ty nejdůležitější údaje.
 
 
Přírodověda

 Již loni jsme se učili o půdě a dnes v tomto tématu budeme pokračovat.

Na s. 39 je význam půdy a vznik, zapište si tyto důležité informace do sešitu.

Můžete se podívat na video:

https://www.youtube.com/watch?v=LX6PdGb9Ifc

 

Stále pilně pracujte podle plánu, zpívejte, vyrábějte, malujte, cvičte a buďte dobré mysli.
 
 Odkaz na přílohy: