Český jazyk
Pondělí
Tento týden se věnujeme souvětí. Vy je dobře poznáte podle počtu slovesných tvarů.
Přesto začněte tím, že si na s. 128 zopakujete vše, co víte o souvětí - v růžovém rámečku.
Pak pracujte ústně  ve cvič.127/1 a) až e).
Písemně vypracujte cvič. 98/1 a 2  ve staré učebnici - pozor - podle mého zadání, ne podle učebnice! 
Vyhledejte jen souvětí, vypište je a všude podtrhněte přísudky, což jsou slovesné tvary.
Potom za každé toto souvětí napište vzorec jeho stavby.
 
Úterý
Dnes opět začneme ústním cvičením ve staré učebnici 98/3, zde pracujte přesně podle zadání.
Zvolte správné spojky, protože ty jsou velmi důležité, mohou úplně změnit význam věty.
Písemně pak v téže učebnici vypracujte 99/4.
 
Středa
Určitě teď máte více času na sledování filmů. Zahrajte si na recenzenta a pokuste se zpracovat slohové téma Viděl jsem... V příloze máte materiál, se kterým budete pracovat.
Doufám, že se vám toto téma líbí a že vás  bude bavit.
 
Čtvrtek
I tento den věnujeme souvětí. Práci s ním můžete procvičit zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm
Potom písemně vypracujte 127/2 - vypište jen souvětí, podtrhněte slovesné tvary a napište vzorec stavby souvětí.
 
Pátek
Dnes budeme zase vytvářet souvětí z jednoduchých vět. Ve staré učebnici 99/5a). Máte sice k dispozici spojky za větami v závorce, ale pokud použijete jinou, získáte větu s jiným významem. Pokud ta věta bude dávat smysl, můžete ji nahradit jinou spojkou.
Poslední cvičení tohoto týdne bude ústní - zopakujte si řady vyjmenovaných slov - nezapomněli jste?
 
Matematika
Pondělí
Mám radost z toho, jak jste zvládli nerovnice. Dnes nás čeká procvičování obsahu obdélníku a čtverce - s. 31 - cvič. 1 ukazujte jen prstem nad stránkou , písemně pak cv. 2,3,4 a 5. Nezapomínejte začínat vždy vzorcem, dosazení a výpočet pak následuje.
Pokud budete psát gumovacím perem, můžete pracovat i do knihy.
 
Úterý
Dnes si zopakujeme zlomky na s. 32. Cv. 1. není jednoduché, jde o dělení mimo obor násobilky, buď si dělence rozložte nebo dělte písemně.
Ústně splňte 32/2 - čtení zlomků.
Jednoduché je cvič.  32/3 - jde jen  o správný zápis.
Nakonec si zopakujte násobky 2 - 9.
 
Středa
Dnes nás čekají tři slovní úlohy v 32/4 a 32/5.
Hezky barevná bude úloha 6. Rýsujte ji do školního sešitu, ne do geometrie.
Není obtížná, ale pečlivě čtěte zadání.
 
Čtvrtek
Geometrii se budeme věnovat i dnes, tentokrát už do geometrického sešitu.
Je to 52/7, 53/8 a 53/9.
Pokud jste pozapomněli, jak se rýsuje osa úsečky, vyhledejte ji buď v sešitě nebo ve 2. díle učebnice na s. 38.
 
Anglický jazyk
Pondělí
Pokračujeme v práci v U 20 - We are friends.
Zopakujte si všechna slovíčka a pak můžete přejít na s. 54/2.
Nejprve si přečtěte, co Jan vypráví o svých přátelích. Pak se zkuste ptát a odpovídat:
How many friends has Jan got?
What are their names?
How old are they?
What do they like?
What can they do?
Až si několikrát toto zkusíte, napište do sešitu tyto otázky a k nim připište odpovědi.
 
Středa
V tématu budeme dál pokračovat - s. 55 - cvič. 3.
Přečtěte si několikrát dialogy a když budete mít pocit, že si údaje z nich pamatujete, můžete v PS 54/2 doplňovat chybějící slova.
Bylo by prima, kdybyste dialog mohli s někým říkat.
A ještě jedno cvičení nás dnes čeká - PS 55/1. Všechny potřebné údaje vyčtete z obrázků u cvičení.
 
Pátek
Dnes dokončíme téma. V učebnici na s. 55 je cv. 4 - vypravujte o jednotlivých dětech s využitím daných údajů (This is Peter. He comes from...).
Pak zkuste další variantu - vyprávějte o nich, jako byste to byli vy (Hi, my name ‘ s Peter...)
Až to všechno projedete takto dvakrát, v PS máte cvičení 55/3.
Přečtěte si ho a doplňte, co děti říkají.
 
Vlastivěda
Středa
S osobností Jana Husa jste se již seznámili. Jeho upálení vyvolalo nesmírné pobouření a způsobilo to, čemu říkáme husitské války.
Prostudujte s. 34 - 35, zapište nejdůležitější fakta a odpovídejte na otázky za článkem.
Pro ilustraci posílám v příloze 4 strany z knihy  České země v době husitské a odkaz:
 
Pátek
Dnes pro vás mám připravený pracovní list. Nejprve se ale podívejte na s. 36, kde se dozvíte o průběhu jedné z bitev, kterou husité slavně vyhráli. Nepište výpisky, ale určitě odpovídejte na otázky za článkem.
Pracovní list, který máte v příloze, prozkouší, co si vlastně z tohoto tématu pamatujete.
Pokud něco nebudete vědět, odpověď najdete v učebnici.
 
Přírodověda
Dalším tématem jsou vlastnosti hornin, nerostů a půdy.
Vzpomeňte si, jak jsme vždy měli v ruce horniny a nerosty, které jsme přinesli z kabinetu a vy jste si je mohli vzít do ruky, pozorovat jejich povrch, potěžkat je a poslouchat můj výklad o jejich vzniku, významu a dalších vlastnostech.
Teď bych byla ráda, abyste si tyto vzpomínky znovu vyvolali a do sešitu napsali veliký nadpis podle učebnice s. 37, nadepsali vždy název horniny či nerostu a připsali k nim příslušné údaje z dalších třech sloupců.
Pokud byste něco nevěděli, dole máte nápovědu i kontrolu.
Měli byste si ty údaje ale také zapamatovat, abyste o jednotlivých horninách a nerostech dokázali vyprávět.
Až budete ve škole, znovu budeme pracovat se vzorky hornin a nerostů.
 
Tento týden je to již všechno a už se moc těším na vaše práce a na setkání s vámi.
Nezapomínejte cvičit, zpívat, vyrábět, pěstovat a vůbec být veselé mysli!
 
Odkaz na obrazové přílohy:
Odkaz na Vv:

https://www.uschovna.cz/zasilka/YJ33AFMV5UZHM6XV-2JP/