ZŠ Botičská vede v rámci osobnostní a sociální výchovy své žáky k prosociálnímu chování, tedy k takovému chování, které je konáno ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu a dobrovolně. Aktivní dobrovolnictví je vhodný způsob, jak učit žáky toleranci a respektování odlišností mezi lidmi, např. v podobě nemoci či fyzického nebo psychického handicapu. Žáci-dobrovolníci konají dobré skutky a výrazněji si uvědomují osobní zodpovědnost za své chování k druhým lidem. Svou aktivitou přispívají ke zviditelnění určité problematiky a jdou příkladem ostatním. Budované prosociální chování je důležité pro žití žáků ve společnosti a správnější pochopení společenských vztahů a problémů, vede také k zájmu o regionální občanskou společnost.

Žáci ZŠ Botičská se od roku 2011 pravidelně zapojují do tří celostátních  velmi známých veřejných charitativních sbírek, a to dvojím způsobem:

1. jako dobrovolní prodejci sbírkových předmětů, jejichž úkolem je zisk finančních prostředků a šíření informační kampaně během pohybu v ulicích,

2. jako dobrovolní přispivatelé, kteří zakoupením sbírkového předmětu věnují určitý finanční obnos na pomoc konkrétní skupině obyvatel.

Koordinátorem dobrovolnické činnosti ZŠ Botičská je pí uč. Matějíčková. Jejím úkolem je motivovat žáky k aktivnímu zapojení, komunikovat se spolupracujícími subjekty (Liga proti rakovině Praha, Česká společnost AIDS pomoc, Nadační fond ČRo Světluška), zajišťovat organizační a administrativní náležitosti a informovat regionální média o konání akce a účasti žáků ZŠ Botičská. Dobrovolnická činnost je pak samostatně vykonávána přímo zúčastněnými žáky se zájmem o věc.