Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od 3. května zahájena rotační prezenční výuka na 2. stupni. Na 1. stupni probíhá nadále rotační prezenční výuka.  Podrobnější informace k výuce na 2. stupni naleznete níže:

 

Žáci se budou na prezenční výuce střídat po týdnu. Třídy 2. stupně jsou rozděleny do dvou skupin takto:

 

V týdnu od 3. - 7. května budou mít prezenční výuku žáci:

 • 6. třídy
 • 7. A
 • 7. B

 

 V týdnu od 10. - 14. května budou mít prezenční výuku žáci:

 • 9. třídy
 • 8. A
 • 8. B

 

Dále pak dochází k pravidelnému střídání skupin po týdnu.

 

Další informace k prezenční výuce:

 • žáci přicházejí do školy s respirátorem nebo rouškou
 • žáci budou pravidelně testováni antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek, při příchodu do školy
 • školní jídelna je v provozu, nezapomeťe přihlásit dětem obědy
 • děti se učí dle rozvrhu, během hodin Tv budou chodit do sportovního areálu školy
 • ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření

 

Informace k účasti na prezenční výuce od 3.  5. 2021 - testování žáků

 

1)Podmínkou k účasti na prezenční výuce je absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, který žáci provedou ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek.

 

Toto testování se netýká:

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)  toho, kdo má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů;

c) toho, kdo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

Výše uvedené je potřeba doložit odpovídajícím potvrzením.

 

2. Ve všech prostorách školy a ve školním areálu musí mít všichni zakrytá ústa a nos respirátorem nebo chirurgickou obličejovou rouškou.

 

Při nesouhlasu zákonných zástupců s testováním zůstává dítě doma, má omluvenou neúčast na prezenční výuce a plní úkoly zadané učiteli (obdoba situace, kdy je dítě nemocné).

 

Jak bude testování probíhat?

Žáci určených tříd vchází do školy hlavním vchodem v čase 7:40 – 7:55 a po dezinfekci rukou odchází přímo do svých tříd. Žákům  Testování bude probíhat přímo ve třídách vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek. Před prvním testováním provede vyučující podrobné seznámení s průběhem testování. Video o průběhu testování.

Po vyhodnocení testu si žáci vydezinfikují ruce, proběhne dezinfekce lavic a výuka bude pokračovat dle rozvrhu.

 

 

V případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, je v testovacích dnech rozdílný postup.

Pondělí:  Pokud bude dítě pozitivní, odchází ihned s rodiči domů nebo budou rodiče vyzvání telefonicky, aby si dítě vyzvedli. Rodič pak kontaktuje lékaře, který mu vystaví žádanku na PCR test. Po obdržení výsledku PCR testu bude rozhodnuto hygienou o karanténě (pozitivní výsledek) nebo bude žák moci nastoupit zpět do školy (negativní výsledek).

Čtvrtek: V případě pozitivního testu některého z žáků třídy nebo pedagogů bude muset bohužel odejít celá třída (všichni, kteří přišli s danou osobou do kontaktu) do předběžné karantény a žák s pozitivním AG testem bude muset absolvovat PCR test. Dle výsledku testu bude hygienou rozhodnuto o dalším postupu.