Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od 12. dubna zahájena rotační prezenční výuka na 1. stupni. Na 2. stupni probíhá nadále distanční výuka, která je povinná.  Podrobnější informace k výuce na 1. stupni naleznete níže:

 

Žáci se budou na prezenční výuce střídat po týdnu. Třídy 1. stupně jsou rozděleny do dvou skupin takto:

 

V týdnu od 12. - 16. dubna budou mít prezenční výuku žáci:

 • 1. třídy
 • 2. třídy
 • 5. A
 • 5. B

 

 V týdnu od 19. - 23. dubna budou mít prezenční výuku žáci:

 • 3. třídy
 • 4. A
 • 4. B

 

Dále pak dochází k pravidelnému střídání skupin po týdnu.

 

Další informace k prezenční výuce:

 • žáci přicházejí do školy s respirátorem nebo rouškou
 • žáci budou pravidelně testováni antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek, při příchodu do školy
 • školní družina je v provozu
 • školní jídelna je v provozu, nezapomeťe přihlásit dětem obědy
 • děti se učí dle rozvrhu, během hodin Tv budou chodit na procházky nebo do sportovního areálu školy
 • ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření

 

Informace k účasti na prezenční výuce od 12.  4. 2021 - testování žáků

 

1)Podmínkou k účasti na prezenční výuce je absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, který žáci provedou ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek.

 

Toto testování se netýká:

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)  toho, kdo má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů;

c) toho, kdo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

Výše uvedené je potřeba doložit odpovídajícím potvrzením.

 

2. Ve všech prostorách školy a ve školním areálu musí mít všichni zakrytá ústa a nos respirátorem nebo chirurgickou obličejovou rouškou.

 

Při nesouhlasu zákonných zástupců s testováním zůstává dítě doma, má omluvenou neúčast na prezenční výuce a plní úkoly zadané učiteli (obdoba situace, kdy je dítě nemocné).

 

Jak bude testování probíhat?

Žáci určených tříd vchází do školy hlavním vchodem v čase 7:40 – 7:55 a po dezinfekci rukou odchází přímo do svých tříd. Žákům 1. – 3. tříd mohou pomoci s testováním také jejich rodiče nebo jiná doprovázející osoba. Testování bude probíhat přímo ve třídách vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek. Před prvním testováním provede vyučující podrobné seznámení s průběhem testování. Video o průběhu testování.

Po vyhodnocení testu si žáci vydezinfikují ruce, proběhne dezinfekce lavic a výuka bude pokračovat dle rozvrhu.

 

 

V případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, je v testovacích dnech rozdílný postup.

Pondělí:  Pokud bude dítě pozitivní, odchází ihned s rodiči domů nebo budou rodiče vyzvání telefonicky, aby si dítě vyzvedli. Rodič pak kontaktuje lékaře, který mu vystaví žádanku na PCR test. Po obdržení výsledku PCR testu bude rozhodnuto hygienou o karanténě (pozitivní výsledek) nebo bude žák moci nastoupit zpět do školy (negativní výsledek).

Čtvrtek: V případě pozitivního testu některého z žáků třídy nebo pedagogů bude muset bohužel odejít celá třída (všichni, kteří přišli s danou osobou do kontaktu) do předběžné karantény a žák s pozitivním AG testem bude muset absolvovat PCR test. Dle výsledku testu bude hygienou rozhodnuto o dalším postupu.

 

Družina pro žáky rodičů v IZS, pracovníků ve školství a vybraných profesí

V týdnu, kdy nebudou žáci na prezenční výuce, nabízíme žáků I. stupně, jejichž rodiče jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky;

dohled nad dětmi, pomoc s on-line výukou a odpolední program v budově a na zahradě školy.

 

Pokud máte zájem o tuto družinu vyplňte prosím Přihlášku do družiny pro žáky rodičů v IZS, pracovníků ve školství a vybraných profesí.Tuto přihlášku odevzdejte paní učitelce třídní nebo v kanceláři školy.