Zahájení školní docházky je v psychosociálním vývoji dítěte zlomovým okamžikem a hraje důležitou roli též pro správný průběh socializace. Pro usnadnění návyku na školní docházku a plnění požadavků kladených školou včetně pravidelné domácí přípravy je důležité, aby se děti do školy těšily.

Proto jsme přesvědčeni, že je třeba budovat ke škole pozitivní vztah ještě před nástupem do I. třídy. Kvalitní příprava na školu usnadní a zpříjemní zahájení školního života nejen dětem, ale též jejím rodičům a třídní učitelce.

Podmínkou vstupu do školy je tzv. školní zralost, tedy zralost tělesná, psychická a sociální.

ZŠ Botičská nabízí předškolákům, resp. budoucím žákům své I. třídy adaptační program s názvem Klokánek jde do školy, který je koncipován jako čtyři hodinová setkání, během nichž jsou přirozenou a hravou formou podporovány, posilovány a zpevňovány potřebné předpoklady, dovednosti a znalosti pro úspěšný start dítěte ve škole. Během těchto setkání se děti seznamují s paní učitelkou a svými budoucími spolužáky. V průběhu adaptačního programu se děti také postupně seznamují s prostorami školy včetně školní jídelny, Centra volného času a sportovního areálu.

Realizátory adaptačního programu jsou v tomto školním roce školní psycholog a speciální pedagog Mgr. Petr Klimeš a třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Tereza Bernášková, kteří děti celým programem provází. Na závěr celého adaptačního programu se koná slavnostní ukončení, během něhož jsou jeho účastníci pasováni na školáky.