Vypracoval: Mgr. Lenka Bourová
Schválil: Mgr. Lenka Bourová
Pedagogická rada projednala dne: 27. 5. 2015
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 6. 2015        
Školská rada a Rada rodičů schválila dne: 27. 5. 2015

ke stažení (pdf)

 

Obsah:

 1. Provoz a vnitřní režim školy
 2. Práva žáků
 3. Povinnosti žáků
 4. Ochrana před projevy rizikového chování
 5. Práva zákonných zástupců žáků
 6. Povinnosti zákonných zástupců žáků
 7. Pravidla pro hodnocení - Klasifikační řád

 

Školní řád vychází z těchto základních předpisů:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

 

 

Školní řád

         I.    Provoz a vnitřní režim školy

 • Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. Není-li stanoveno rozvrhem jinak, začíná vyučování v 8.00 hodin. Žáci jsou povinni přijít do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.
 • Po příchodu do školy si žáci odkládají svršky do šaten a jsou povinni se přezouvat.
 • Před zahájením vyučovací hodiny jsou všichni žáci ve třídách a připraveni na vyučování. Po zvonění sedí žáci na svých místech.
 • Pokud se do třídy nedostaví na hodinu vyučující po 5 minutách po zvonění, jde třídní služba ohlásit nepřítomnost zástupci ředitele nebo do kanceláře školy.
 • Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.
 • Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 72 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje zákonný zástupce. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
 • Odchází-li žák v průběhu vyučování, předá před svým odchodem písemnou žádost od rodičů vyučujícímu následné hodiny nebo třídnímu učiteli, který žáka zapíše do třídní knihy. Požádá-li žák třídního učitele, či jiného vyučujícího o uvolnění z důvodu nevolnosti, společně zatelefonují rodičům, kteří si žáka musí osobně ve škole vyzvednout.
 • Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák z vyučování omluven na určitou dobu. Žádost se podává předem. Nepřítomnost delší než 2 dny schvaluje ředitel školy nebo zástupce ředitele.
 • Uvolněný žák je povinen si samostatně doplnit učivo probrané po dobu jeho nepřítomnosti. Při uvolnění delším než 2 dny si žák předem zajistí u všech učitelů zadání úkolů. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů může žáka na písemnou žádost zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování uvolnit ředitel školy.
 • Z předmětu tělesná výchova může být žák uvolněn na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení lékaře.
 • Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Každé uvolnění a absence žáka musí být zapsány v třídní knize. V případě reprezentace školy v různých soutěžích a dalších akcích školy jsou žáci zapsáni do třídní knihy, zameškané hodiny se však nepočítají.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Je-li mezi dopoledním a odpoledním vyučováním přerušena výchovně vzdělávací činnost a žáci mají volnou hodinu, mohou se zdržovat ve školním klubu. Nesmí se zdržovat ve školní budově bez dozoru vyučujících. Opustí-li budovu školy, pak za žáka přebírají zodpovědnost jejich zákonní zástupci.
 • Osobní věci žáků nesmí zůstat v budově školy bez dozoru. V době vyučování musí být šaty a boty v uzamčených šatnách. Potřebuje-li žák odložit školní tašku (školní akce mimo budovu, období mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, návštěva školního klubu, aj), musí ji uzamknout do své šatny. V době oběda mohou být tašky odloženy ve vyhrazeném prostoru u jídelny. Po skončení vyučování se žáci převléknou v šatně a opustí prostory školní budovy.
 • Prostory u hlavního vchodu do budovy jsou monitorovány kamerou.
 • Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě.
 • Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

 

Školní družina a školní klub (ŠD, ŠK)

Školní družina uskutečňuje pravidelnou i příležitostně výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematicko-rekreační činnost. Umožňuje odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování pro žáky I. stupně (1. -4. třída).

 • Žáka přihlašuje zákonný zástupce žáka vyplněním zápisního lístku, jehož součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. Odchylky od docházky a odchodu sdělí zákonný zástupce vychovatelce písemně, na základě telefonické žádosti nelze děti uvolňovat.
 • Ranní provoz ŠD je od 6.30 hod. do 7.40 hod., odpolední provoz ŠD je po skončení vyučování do 17.30 hod.
 • Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.
 • Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. třídy
 • Provoz školního klubu je od pondělí do čtvrtka vždy po skončení vyučování do 15:00 hodin, žáka přihlašuje zákonný zástupce vyplněním zápisního lístku.
 • Docházka žáků školního klubu může být nepravidelná, jejich příchod a odchod zapisuje do docházkové knihy pedagog volného času.
 • Žáci se řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a řádem ŠD a ŠK.

 

 

       II.    Práva žáků

 • Na vzdělání a na účast ve výuce podle rozvrhu.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Na odpočinek a volný čas v době určené rozvrhem hodin – přestávky, polední pauza.
 • Na účast v olympiádách, soutěžích a akcích pořádaných školou.
 • Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a negativně ovlivňují jeho morálku.
 • Vyjádřit své připomínky a podněty k práci školy, na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti, dobrého chování a dobrého občanského soužití. Žák má právo sdělit svůj názor, či hledat pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů u svého vyučujícího, třídního učitele, výchovné poradkyně, psycholožky či vedení školy.
 • Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů.
 • Na zvláštní péči v odůvodněných případech – odborníkem uznané poruchy učení, zdravotní postižení, mimořádný talent.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a pracovat v nich.

 

 

       III.  Povinnosti žáků

 • Žáci jsou povinni řádně docházet do školy, dodržovat školní řád a plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy. Nedopouštějí se lží ani podvodů. Na veřejnosti se chovají tak, aby byli dobrými reprezentanty školy. Nesmějí poškozovat její pověst ani jednat proti jejím zájmům.
 • Žáci dodržují pravidla slušného chování, zdraví všechny zaměstnance školy. Žáci jsou povinni plnit pokyny všech pracovníků školy. V hodinách se žáci musí chovat ukázněně a nesmí rušit výuku. Žáci jsou povinni nosit do školy školní pomůcky podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů, být náležitě připraveni a mít vypracované domácí úkoly a splněné ostatní povinnosti.
 • Žáci se oblékají vkusně a jsou vždy čistě upraveni, po příchodu do školy jsou povinni se přezouvat. Ve školní budově nenosí čepice ani jiné pokrývky hlavy.
 • Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
 • Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
 • Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe. Během celého vyučování nesmějí žáci používat předměty narušující výuku: mobilní telefony, elektronické a digitální hry. Ve škole platí zákaz filmování a fotografování na mobilní telefony, kamery, fotoaparáty a na jiná média.
 • Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 • Při přecházení z třídy do třídy třídní služba překontroluje stav nové učebny. Zjistí-li jakoukoliv závadu, ihned ji nahlásí vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 • Do šaten odcházejí žáci vždy s učitelem a řídí se jeho pokyny.
 • Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru učitele.
 • Žáci nesmí svévolně v době vyučování a o přestávkách opustit školní budovu. Totéž platí při akcích organizovaných školou o mimoškolním pracovišti.
 • Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Žáci nemanipulují bez svolení učitele s audiovizuálními ani jinými učebními pomůckami ve třídě a učebnách.
 • Žákům je zakázáno nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, nebezpečné předměty včetně nožů a jiné předměty, které nejsou nutné k vyučování.
 • Otevírat okna a větrat ve třídách je povoleno pouze za přítomnosti vyučujícího.
 • Žákům je zakázáno vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken.
 • Při výuce v tělocvičně, odborných učebnách, školní jídelně, školní družině a školním klubu zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy či žáků, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo některému z vyučujících.
 • Žáci jsou povinni hlásit třídnímu učiteli všechny změny v osobních údajích žáka a jeho zákonných zástupců – např. změna adresy, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny.
 • Žáci zachovávají čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.  Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
 • Žáci jsou povinni svým jednáním i vystupováním reprezentovat školu a její dobré jméno. Odpovídají škole i za své chování mimo ni, a to i o prázdninách. Žáci jsou povinni chovat se ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani svých spolužáků či jiných osob.

 

 

       IV.  Ochrana před projevy rizikového chování

 • Všichni zaměstnanci, zejména pedagogičtí pracovníci, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu projevů rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi zaměřenými na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, v jejím okolí a na akcích pořádaných školou. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Při řešení takového porušení školního řádu ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy i mimo ni, rovněž při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Zákaz se vztahuje i na internetovou síť. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla do výchovně vzdělávacího procesu zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy (dle svého zařazení) jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k projevům rizikového chování mohlo docházet.
 • Je zakázáno nosit, držet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy. Toto ustanovení platí pro všechny typy návykových látek a týká se i cigaret a alkoholu nejen ve škole, ale i v její blízkosti a při mimoškolních akcích organizovaných školou.
 • Je zakázáno vstupovat do školy a na všechny akce pořádané školou pod vlivem návykových látek.

 

 

        V.  Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte – žáka
 • volit a být voleni do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
 • být informováni o zhoršení zdravotního stavu dítěte během vyučování

 

 

       VI.  Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě – žák docházel/o řádně do školy
 • na vyzvání ředitele, třídního učitele, pověřeného pracovníka školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat včas důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, tj. nejpozději 3 dnů
 • oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích
 • alespoň jedenkrát týdně zkontrolovat a podepsat žákovskou knížku

 

      VII.  Pravidla hodnocení žáků -Klasifikační řád

Upravuje dokument Pravidla hodnocení žáků ve vzdělávání, který je nedílnou součástí školního řádu.

 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2015                                                    Mgr. Lenka Bourová

                                                                                                     ředitelka školy